Design of a Direction-of-Arrival Estimation Method Used for an Automatic Bearing Tracking SystemSensors,Feng Guo,Huawei Liu,Jingchang Huang,Xin Zhang,Xingshui Zu, Baoqing Li, Xiaobing Yuan

Date:31-10-2017   |   【Print】 【close