Organization
XIE Xiaoming
Director
Di Zengfeng
Secretary of the Party Committee
Chen Fengwei
Secretary of the Disciplinary Committee
Tao hu
Deputy Director
Yu Wenjie
Deputy Director