Organization
WANG Xi
Director
QI Ming
Secretary of the Party Committee
XIE Xiaoming
Deputy Director
ZHAO Jianlong
Deputy Director
YU Yuehui
Deputy Director
YUAN Xiaobin
Deputy Director