Complete List

2017      2016      2015      2014      2013      2012      2011     


Year 2017   [Back To Top]

C3N—A 2D Crystalline, Hole-Free, Tunable-Narrow-Bandgap Semiconductor with Ferromagnetic Properties

Siwei Yang, Wei Li, Caichao Ye, Gang Wang, He Tian, Chong Zhu, Peng He, Guqiao Ding,Xiaoming Xie, Yang Liu, Yeshayahu Lifshitz, Shuit-Tong Lee, Zhenhui Kang, and Mianheng Jiang
Adv. Mater. 2017, 29, 1605625


Oriented graphene nanoribbons embedded in hexagonal boron nitride trenches

Lingxiu Chen, Li He, Hui Shan Wang*, Haomin Wang, Shujie Tang, Chunxiao Cong, Hong Xie, Lei Li1, Hui Xia, Tianxin Li, Tianru Wu1, Daoli Zhang, Lianwen Deng, Ting Yu, Xiaoming Xie & Mianheng Jiang
NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms14703


Year 2016   [Back To Top]

Fast growth of inch-sized single-crystalline graphene from a controlled single nucleus on Cu–Ni ...

Tianru Wu1, Xuefu Zhang, Qinghong Yuan, Jiachen Xue, Guangyuan Lu, Zhihong Liu, Huishan Wang, Haomin Wang, Feng Ding, Qingkai Yu, Xiaoming Xie, and Mianheng Jiang
NATURE MATERIALS | VOL 15 | JANUARY 2016


Multichannel Exchange-Scattering Spin Polarimetry

Fuhao Ji, Tan Shi, Mao Ye, Weishi Wan, Zhen Liu, Jiajia Wang, Tao Xu, and Shan Qiao
PRL 116, 177601 (2016)


A High-Performance Nb Nano-Superconducting Quantum Interference Device with a Three-Dimensional S...

Lei Chen, Hao Wang, Xiaoyu Liu, Long Wu, and Zhen Wang
Nano Lett. 2016, 16, 7726?7730


Year 2015   [Back To Top]

Carrier-mediated ferromagnetism in the magnetic topological insulator Cr-doped (Sb,Bi)2Te3

Mao Ye, Wei Li, Siyuan Zhu, Yukiharu Takeda, Yuji Saitoh, Jiajia Wang, Hong Pan, Munisa Nurmamat, Kazuki Sumida, Fuhao Ji, Zhen Liu, Haifeng Yang, Zhengtai Liu, Dawei Shen, Akio Kimura, Shan Qiao & Xiaoming Xie
NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms9913


Silane-catalysed fast growth of large single-crystalline graphene on hexagonal

Shujie Tang, Haomin Wang, Hui Shan Wang, Qiujuan Sun, Xiuyun Zhang, Chunxiao Cong, Hong Xie, Xiaoyu Liu, Xiaohao Zhou, Fuqiang Huang, Xiaoshuang Chen, Ting Yu, Feng Ding, Xiaoming Xie & Mianheng Jiang
NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms7499


Synthesis of large single-crystal hexagonal boron nitride grains on Cu–Ni alloy

Guangyuan Lu, Tianru Wu, Qinghong Yuan, Huishan Wang, Haomin Wang, Feng Ding, Xiaoming Xie & Mianheng Jiang
NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms7160


Year 2014   [Back To Top]

High-Tc superconductivity in ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8 t x down to half-unit-cell thickness by prot...

Da Jiang, Tao Hu, Lixing You, Qiao Li, Ang Li, Haomin Wang, Gang Mu, Zhiying Chen, Haoran Zhang, Guanghui Yu, Jie Zhu, Qiujuan Sun, Chengtian Lin, Hong Xiao, Xiaoming Xie & Mianheng Jiang
NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms6708


Recent Progress on Synchrotron-Based In-Situ Soft X-ray Spectroscopy for Energy Materials

Xiaosong Liu , Wanli Yang , and Zhi Liu
Adv. Mater. 2014, 26, 7710–7729


Year 2013   [Back To Top]

Time-of-flight laser ranging and imaging at 1550 nm using low-jitter superconducting nanowire sin...

Sijing Chen, Dengkuan Liu,Wenxing Zhang, Lixing You, Yuhao He, Weijun Zhang, Xiaoyan Yang, Guang Wu, Min Ren, Heping Zeng, Zhen Wang, Xiaoming Xie, and Mianheng Jiang
Vol. 52, No. 14 / APPLIED OPTICS


Chemical vapor deposition of graphene on liquid metal catalysts

Guqiao Ding, Yun Zhu, Shumin Wang, Qian Gong , Lei Sun , Tianru Wu , Xiaoming Xie , Mianheng Jiang
C A R B O N 5 3 ( 2 0 1 3 ) 3 2 1 – 3 2 6


Year 2012   [Back To Top]

An insight into voltage-biased superconducting quantum interference devices

Chao Liu, Yi Zhang, Michael Muck, Hans-Joachim Krause, Alex I. Braginski, Xiaoming Xie, Andreas Offenhausser, and Mianheng Jiang
APPLIED PHYSICS LETTERS 101, 222602 (2012)


Nucleation and growth of single crystal graphene on hexagonal boron nitride

Shujie Tang, Guqiao Ding , Xiaoming Xie , Ji Chen , Chen Wang , Xuli Ding , Fuqiang Huang , Wei Lu , Mianheng Jiang
C A R B O N 5 0 ( 2 0 1 2 ) 3 2 1 – 3 4 1


Year 2011   [Back To Top]

Voltage Biased SQUID Bootstrap Circuit: Circuit Model and Numerical Simulation

Yongliang Wang, Xiaoming Xie, Hui Dong, Guofeng Zhang, Huiwu Wang, Yi Zhang, Michael Mück,Hans-Joachim Krause, Alex. I. Braginski, Life Fellow, IEEE, Andreas Offenh?usser, and Mianheng Jiang
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 21, NO. 3, JUNE 2011


Direct growth of few layer graphene on hexagonal boron nitride by chemical vapor deposition

Xuli Ding, Guqiao Ding , Xiaoming Xie, Fuqiang Huang , Mianheng Jiang
C A R B O N 4 9 ( 2 0 1 1 ) 2 5 2 2 – 2 5 2 5


[Back To Top]