Complete List

2017      2016      2015      2014      2013      2012      2011     


Year 2017   [Back To Top]

Experimental Demonstration of In-Plane Negative-Angle Refraction with an Array of Silicon Nanoposts

Wu, Aimin; Li, Hao; Du, Junjie; Ni, Xingjie; Ye, Ziliang; Wang, Yuan; Sheng, Zhen; Zou, Shichang; Gan, Fuwan; Zhang, Xiang; Wang, Xi.

Nano Lett. 2015,15, 2055-2060How Graphene Islands Are Unidirectionally Aligned on the Ge(110) Surface

Dai, Jiayun; Wang, Danxia; Zhang, Miao; Niu, Tianchao; Li, Ang; Ye, Mao; Qiao, Shan; Ding, Guqiao; Xie, Xiaoming; Wang, Yongqiang; Chu, PaulK.; Yuan, Qinghong; Di, Zengfeng; Wang, Xi; Ding, Feng; Yakobson, Boris I.

Nano Lett. 2016,16, 3160-3165Year 2016   [Back To Top]

Year 2015   [Back To Top]

Year 2014   [Back To Top]

Year 2013   [Back To Top]

Year 2012   [Back To Top]

Year 2011   [Back To Top]

[Back To Top]